Arsenal Tula - Utrecht

69 views 0 replies
Reply to Topic
haigiacmo123

Age: 2020
Total Posts: 0
Points: 10

Location:
,
fb 88 Ð? chu?n b? r? cho mùa gi?i m?i, hai CLB Arsenal Tula và Utrecht s? mang tr?n giao h?u trên d?t Nga. d?i di?n nu?c Nga, Arsenal Tela dù du?c choi trên sân nhà nhung không du?c giám d?nh cao so v?i các v? khách t?i trong kho?ng Hà Lan.
Trong 20 tr?n dánh s?p nh?t c?a Arsenal Tula, h? dã d? thua d?n 7 tr?n (35%), hòa 7 tr?n (30%) và có 6 thành công (35%).
Hàng công c?a thay m?t nu?c Nga cung kha khá ?n tu?ng. Trong 20 cu?c d?u, h? ch? v?i du?c 31 bàn th?ng. làng nhàng m?i tr?n, Arsenal Tela ghi du?c m?t,5 bàn.
Hàng th? c?a d?i bóng Nga l?i là th?m h?a. Dù ch? thi d?u 20 tr?n, nhung h? dã d? th?ng lu?i d?n 31 bàn, trong ch?m ti?n d? tr?n thua d?m d?c bi?t là th?t b?i 0-6 tru?c CSKA Moscow.
Hàng th? Arsenal Tula không v?i du?c s? c?ng cáp
Ð?i bóng Hà Lan dang s? h?u ph?n nh?nh hon d?i th? c?nh tranh. Trong 20 tr?n s?p nh?t thì h? chi?m h?u 8 th?ng l?i (40%), 5 tr?n hòa (25%) & ph?i nh?n 7 th?t b?i (35%). Hàng công c?a Utrecht cung s? h?u ph?n nh?nh hon có 37 bàn th?ng, trong ng?ng thi côngÐây có chi?n th?ng 5-1 tru?c Vitesse Arnhem.
Dù hàng th? cung ph?i nh?n t?i 31 bàn thua nhung h? không h? nh?n tr?n thua nào chi?m d?ng t? s? xa r?i 3 bàn tr? lên.
Utrecht v?i du?c thành tích ?n tu?ng hon so chi?m d?ng d?i di?n thay m?t c?a Nga
Utrecht dang v?i ph?n hi?u qu? trong ti?n công & kiên c? noi hàng th? hon so mang thay m?t c?a nu?c Nga ? tr?n chi?n t?i.
Trong m?t tr?n d?u không có n?ng tính ch?t th?ng thua thì hai d?i h?a s? có 1 th? tr?n bi?n hóa linh d?ng. mang m?t hàng công s?c bén hon, Utrecht d? doán s? s? h?u du?c 1 thành công ngay t?i nu?c Nga.
D? Ðoán gdwbet: 3-5
Thuong Ph?m
Posted 26 Sep 2018

Reply to Topic