khuyen mai letou Girona vs Melbourne City

67 views 0 replies
Reply to Topic
haigiacmo123

Age: 2020
Total Posts: 0
Points: 10

Location:
,
khuyen mai letouSoi kèo Girona vs Melbourne City
Girona là 1 trong nh?ng CLB thi d?u ?n tu?ng & gây nhi?u b?t th?n nh?t t?i La Liga mùa gi?i nam ngoái. Ð?i bóng c?a HLV Eusebio Sacristan choi th? bóng dá l? l?m & khoa h?c d? cán dích ? ch? th? 10 trên b?ng x?p h?ng ngay ? l?n d?u góp m?t.
Bu?c vào giai do?n chu?n b? cho mùa gi?i m?i, Girona v?a tr?i qua 2 tr?n d?u v?i cùng tác d?ng hòa tru?c 2 d?i bóng h?ng du?i anh qu?c là Bolton và Oldham. Ðó d?u là các tr?n d?u không t?t c?a hàng công Girona, khi h? b? l? quá nhi?u co h?i.
S? vô duyên c?a các tr? c?t Lozano hay Borja du?c xem là di?u khi?n thuy?n tru?ng c?a Girona ph?i có nh?ng toan tính cùng phuong án ti?n công khác. M?t d?i th? b? d?nh hình th?p nhu Melbourne City s? là co h?i không th? t?t hon cho ông Eusebio liên ti?p có nh?ng thí di?m v? l?i choi tru?c khi mùa gi?i m?i ban d?u.
? phía bên kia chi?n tuy?n, Melbourne City cung dang bu?c d?u chu?i tr?n giao h?u c?a tôi. ? tr?n d?u tru?c tiên, d?i bóng Australia dã dánh b?i d?i th? c?nh tranh t?i t? ?n Ð? là Kerala Blasters v?i t? s? d?m dà 6-0.
tuy v?y không th? nào d?t n?n bóng dá ?n Ð? lân c?n Tây Ban Nha du?c. v?y nên s? không có chuy?n Melbourne City r?t có th? thi d?u nh? d?u.
ngoài ra, HLV Warren Joyce s? không còn có s? Ship hàng c?a ngôi sao 19 tu?i Arzani do c?u th? này dang t?p luy?n t?i d?i Olympic Australia d? chu?n b? cho Asiad. th? cho nên s? tuong d?i khó cho Melbourne City t?o nên d?t ng?t tru?c Girona.
D? ÐOÁN: 2-1 (Ch?n Girona và tài)
th?ng kê soi kèo Girona vs Melbourne City:
  • Girona không thua trong 3 tr?n g?n nh?t
  • [/*]
  • Melbourne City du?ng nhu không có phong d? ?n d?nh v?i 2 th?ng và 2 thua trong 4 tr?n g?n nh?t
  • [/*]
  • Girona ch? d? th?ng lu?i 1 trong nh?ng 3 tr?n g?n nh?t
  • [/*]
khuyen mai fun88Gia Long
Posted 26 Sep 2018

Reply to Topic