Soi keo Aberdeen - Rangers

59 views 0 replies
Reply to Topic
haigiacmo123

Age: 2020
Total Posts: 0
Points: 10

Location:
,
nha cai fun88 Soi kèo Aberdeen - Rangers
L?c lu?ng:
Aberdeen: Reynolds ch?n thuong
Rangers: tuong d?i d?y d? d?i hình m?nh m? nh?t
Hai d?i bóng c?a Scotland v?a tr?i qua vòng lo?i th? 2 c?a Europa Leagua v?i các hi?u qu? trái ngu?c nhau. trong khi Rangers v?a giành quy?n tham d? vòng lo?i th? 3 sau kho?n th?i gian dánh b?i Osiljek qua 2 lu?t tr?n v?i t?ng t? s? 2-1 thì Aberdeen l?i d? thua cay d?ng tru?c Burnley.
Dù v?a chiêu m? du?c nh?ng cái tên khá ch?t lu?ng nhu Hoban, Dominic & th? thành Cerny nhung HLV McInnes v?n chua th? k?t h?p t?t h? v?i d?i hình hi?n t?i. l?i choi phòng ng? ph?n công không d? ch?u c?a Aberdeen dang d?n th? hi?n các so h? trong s? nh?ng tr?n d?u cách dây không lâu.
Vi?c d? Burnley ghi li?n 2 bàn trong hi?p ph? dã cho bi?t hàng th? c?a Aberdeen dang g?p lu?n di?m l?n v? th? l?c. không nh?ng th? hàng công c?a Aberdeen cung dang tr? nên khá b? t?c. Vi?c bán di chân sút ch? l?c mùa tru?c Adam Rooney dang làm hàng công Aberdeen thi?u di sát th? x? lý tr?n d?u
không d?ng l?i ? dó, tr?n thua d?y cay d?ng dó dang khi?n tu tu?ng c?a d?i ch? nhà tr? nên di xu?ng quá nhi?u. Ðây s? là co h?i cho Rangers Glasgow t?n d?ng khi tâm lý c?a d?i khách dang lên cao sau thành công tru?c Osijlek. Tân HLV Steven Gerrard dang có các bu?c m? màn r?t chi là ti?n l?i trong s? nh?ng ngày d?u làm HLV c?a t?.
Rangers b?t b?i và ch? d? th?ng lu?i duy nh?t 1 bàn, h? ghi t?i 12 bàn th?ng M?t trong nh?ng tr?n d?u tru?c tiên mà huy?n tho?i Liverpool lên n?m quy?n. Phong d? cao c?a Rangers s? khi?n Aberdeen e s?, b?i d?i ch? nhà v?n dã là 1 d?i th? c?nh tranh ua thích c?a doàn quân áo xanh gi?a nh?ng nam qua.
D? ÐOÁN: 2-1 (Ch?n Rangers & tài)
th?ng kê soi kèo Aberdeen - Rangers:
  • Rangers b?t b?i 9 tr?n d?u g?n nh?t
  • [/*]
  • 10 l?n ch?m trán v?a m?i dây, Rangers áp d?o v?i 6 chi?n th?ng, hòa 2 & thua 2.
  • [/*]
  • Aberdeen ch? th?ng m?t trong nh?ng 5 tr?n d?u g?n nh?t
  • [/*]
fb 88?Gia Long

Posted 27 Sep 2018

Reply to Topic