nha cai uy tin nhat viet nam nhung thay doi nao da giup DT Duc tro lai cuoc dua?

88 views 0 replies
Reply to Topic
haigiacmo123

Age: 2020
Total Posts: 0
Points: 10

Location:
,

nha cai uy tin nhat viet nam th?t b?i 1-2 tru?c Mexico ? vòng d?u tru?c g?n nhu dã làm l? ra toàn b? các nhu?c di?m c?a ÐT Ð?c th?i di?m hi?n t?i. H? thi d?u vô cùng nh?t nhòa và không th? hi?n du?c b? m?t c?a không ít nhà duong kim vô d?ch th? gi?i 4 nam v? tru?c. hàng lo?t nh?ng c?u th? giàu kinh nghi?m nhu Thomas Mueller, Sami Khedira hay Mesut Oezil d?u thi d?u du?i s?c và liên t?c m?c l?i khi?n l?i choi c?a Ð?c b? tác d?ng r?t nhi?u.
các thay d?i c?a HLV Joachim Loew d?u dã phát huy công d?ng

? tr?n d?u g?p Th?y Ði?n, chi?n lu?c gia 58 tu?i dã có d?ng lo?t s? d?i m?i v? m?t d?i hình khi các chi?c tên tuoi tr? hon h?n nhu là Rudy, Rudiger dã du?c xu?t quân d? s?a ch?a thay th? nh?ng lão tu?ng nhu Sami Khedira và Mats Hummels (ch?n thuong). không nh?ng th? các cái tên nhu Marco Reus hay Hector cung dã du?c dua vào sân d? trám vào d?a di?m c?a nh?ng c?u th? gây th?t v?ng ? tr?n d?u tru?c là Plattenhard và Mesut Ozil.

m?c dù v?y khi các d?i m?i c?a HLV Joachim Loew chua phát huy ch?c nang thì Toivonen dã t?n d?ng thành công các so h? c?a b? dôi Hector & Rudiger d? ghi bàn m? t? s?. nh?n th?y nh?ng di?m y?u kém trong so d? cùng theo v?i ch?n thuong b?t ng? d?t ng?t c?a Rudy, Ilkay Gundogan cùng Mario Gomez l?p t?c du?c dua vào sân và Timo Werner l?p t?c du?c d?t ra cánh d? nhu?ng l?i d?a di?m trung phong cho ti?n d?o c?a Stuttgart.
Werner thi d?u t?t nh?t có th? khi du?c d?y sang cánh

Ðây du?c xem là thay d?i then ch?t dua d?n thành công cho ÐT Ð?c trong tr?n d?u này. Bàn g? hòa c?a d?i tuy?n Ð?c du?c ghi do công c?a Marco Reus sau du?ng cang ngang bên cánh trái c?a Timo Werner. Ð?n các phút bù gi?, v?n bên cánh trái, s? 9 c?a d?i tuy?n Ð?c b?t phá & dem d?n qu? dá ph?t giúp Toni Kroos ghi siêu ph?m ?n d?nh th?ng l?i 2-1 cho "nh?ng c? xe tang".

không ch? có v?y, s? góp m?t c?a Julian Brandt ? nh?ng phút cu?i cung khi?n cho cách choi c?a Die Mannschaft tr? nên gia t?c hon nhi?u. C?u th? ch?y cánh tr? tu?i này liên ti?p có các tru?ng h?p khi?n khung thành c?a k? thù chao d?o.

online casino nói theo cách khác, kh? nang d?c tr?n d?u c?a Joachim Loew là r?t chi là xu?t s?c khi các d?i m?i tru?c & trong tr?n d?u c?a ông d?u phát huy tính nang c?a t?. các lu?ng gió m?i nhu Brandt, Reus hay Rudy dã giúp cách choi c?a r?t nhi?u nhà ÐKVÐ tr? nên thanh thoát hon r?t nhi?u. thành công k?ch tính tru?c Th?y Ði?n dã giúp Die Mannschaft có du?c 3 di?m tru?c tiên & có r?t nhi?u l?i th? vào vòng trong nh?ng lúc ? tr?n cu?i h? ch? ph?i g?p ÐT Hàn Qu?c, d?i dã thua c? 2 tr?n d?u th? nh?t.
Gia Long

Posted 27 Sep 2018

Reply to Topic