nha cai vwin Soi keo Bordeaux vs Strasbourg

60 views 0 replies
Reply to Topic
haigiacmo123

Age: 2020
Total Posts: 0
Points: 10

Location:
,
Cùng nha cai vwin? nhìn v? l?c lu?ng tru?c tr?n d?u:
Bordeaux: Jimmy Briand b? ng? nang l?c chuyên môn ra sân.
Strasbourg: Ð?y d? d?i hình vu?t tr?i nh?t.
Bordeaux t? r?t lâu dã bi?n thành m?t s? trong nh?ng d?i bóng s?ng s? nh?t c?a Ligue1. dù r?ng dã không còn kh? nang tuyên chi?n d?i d?u và c?nh tranh ch?c vô d?ch nhung d?i bóng này v?n luôn gi? du?c s? ?n d?nh thi?t y?u trong nhi?u mùa gi?i qua.
H? thu?ng xuyên có du?c m?t v? trí ? top d?u c?a b?ng x?p h?ng. Thành tích kém nh?t c?a Bordeaux trong 10 nam qua là v? trí th? 11.
trong khi dó, Strasbourg m?i ch? có 1 mùa gi?i góp m?t t?i gi?i d?u cao nh?t nu?c Pháp. H? ch? d?ng bu?c ? trong ph?n th? 15 trên b?ng x?p h?ng. dó là thành tích ch?p nh?n du?c v?i cùng m?t d?i bóng m?i lên h?ng.
rõ ràng, s? chênh l?ch v? th?c l?c gi?a hai d?i bóng là khá l?n. Bordeaux ch?c ch?n s? không g?p quá nhi?u khó khan trong vi?c di?u hành và ki?m soát m?t nhóm bóng non tr? nhu Strasbourg.
Hon v? d?ng c?p, Bordeaux còn dang có phong d? hoàn toàn vu?t tr?i so v?i phe d?i l?p. Trong 11 tr?n g?n nh?t, d?i bóng này ch? ph?i nh?n có dúng 2 tr?n hòa.
Chuyên Viên c?a bongda365 nh?n d?nh và dánh giá, các thành công tung b?ng v?i cách bi?t t? 2 d?n 3 bàn là chuy?n thu?ng th?y v?i Bordeaux. di?u dó th?c s? là 1 tin không vui v?i hàng phòng ng? có ph?n l?ng l?o c?a Strasbourg.
Ð?c bi?t, Bordeaux còn du?c ti?p dón Strasbourg trên sân nhà. Trên thích d?a c?a mình, Bordeaux cung dang có thành tích t?t nh?t.
M?i th? d?u dang d?ng v? phía Bordeaux. Ch?ng Nguyên Nhân gì r?t có th? ngan c?n h? giành th?ng l?i trong ngày ra quân ? mùa gi?i m?i.
D? doán cùng 12betvn?: 3-1 (ch?n Bordeaux và Tài)
ho?ch toán soi kèo Bordeaux vs Strasbourg:
Trong 5 tr?n g?n nh?t trên sân nhà, Bordeaux b?t b?i v?i 4 thành công.
Strasbourg ch? có m?t thành công trong 4 tr?n g?n nh?t.
Trong 8 tr?n g?n nh?t, Bordeaux d? th?ng lu?i t?i da 1 bàn/tr?n.
Hi?n Vi
Posted 28 Sep 2018

Reply to Topic