Li Yonghong vay no qua nhieu

88 views 0 replies
Reply to Topic
haigiacmo123

Age: 2020
Total Posts: 0
Points: 10

Location:
,
Tin vao fun88 cho bi?t công ty Elliot Management dã chính th?c tr? thành ch? s? h?u m?i c?a AC Milan sau khi ch? cu Li Yonghong không th? hoàn thành nghia v? tài chính v?i công ty d?n t? nu?c Anh này. C?u ch? t?ch c?a AC Milan dã không tr? du?c 32 tri?u euro ti?n lãi vào tháng tru?c và sau dó b? l? h?n chót d? hoàn tr? kho?n vay cho qu? phòng h? Elliott Management.
AC Milan dã chính th?c roi vào tay Elliot Advisor
Elliot dã có hành d?ng pháp lý d? l?y l?i s? ti?n c?a mình t? tay Li Yonghong, s? ti?n mà Li vay Elliot d? s? h?u d?i bóng thành Milan lên t?i 303 tri?u euro. Thuong gia 48 tu?i này mua AC Milan t? Silvio Berlusconi v?i giá 740 tri?u Euro h?i tháng 4/2017.
M?i dây Elliot Management dã phát thông báo chính th?c: "Quy?n s? h?u và quy?n ki?m soát d?i bóng AC Milan nay dã thu?c v? Elliot Advisor Limited. Vi?c chuy?n giao này là k?t qu? c?a vi?c th?c thi quy?n l?i c?a Elliot sau khi ch? s? h?u tru?c dó cua AC Milan ph?i ch?u trách nhi?m v? nghia v? vay n? v?i Elliot".
"V?i vi?c n?m quy?n ki?m soát AC Milan, Elliot cam k?t s? phát tri?n d?i bóng v?i t?m nhìn dài h?n. T?o s? ?n d?nh thi?t l?p tài chính và qu?n lý ch?t ch? d? có th? d?t du?c thành công v?i CLB. Công ty s? t?p trung vào nh?ng quy t?c co b?n và d?m b?o r?ng CLB có th? phát tri?n t?t, th?c hi?n d?y d? nh?ng di?u lu?t mà UEFA ban ra".
Tuong lai c?a các c?u th? dã ph?n nào du?c d?m b?o
Ngoài ra, ch? s? h?u m?i c?a AC Milan s? b? ra 50 tri?u euro vào v?n c? ph?n c?a d?i bóng d? cân b?ng qu? tài chính c?a CLB. Sau th?i k? kh?ng ho?ng v?i v? ch? t?ch Trung Qu?c, Elliot Management du?c k? v?ng s? v?c d?y thành công d?i bóng giàu truy?n th?ng này.
w88 link
Gia Long
Posted 28 Sep 2018

Reply to Topic