bet12 Soi keo Ceara vs Bahia

60 views 0 replies
Reply to Topic
haigiacmo123

Age: 2020
Total Posts: 0
Points: 10

Location:
,
Theo bet12 Ceara dang lún r?t sâu trong b?ng x?p h?ng t?i gi?i bóng dá VÐQG Brazil. các tác d?ng t? h?i liên ti?p dã lôi tân binh này xu?ng d?a di?m áp chót và dang kém nhóm an toàn và tin c?y 4 di?m.
các c? g?ng c?a d?i ch? sân Estadio Governador Placido Aderaldo Castelo có v? nhu là không d? ? th?i di?m hi?n t?i d? v?t vát du?c chút mong mu?n. các tác d?ng t? h?i trong th?i gian v?a qua t?o nên lòng tin c?a d?i bóng & nh?ng CÐV xu?ng tr?m tr?ng.
chi ti?t c? th?, trong 5 tr?n d?u g?n nh?t, Ceara m?i ch? hoàn toàn có th? giành du?c duy nh?t m?t chi?n th?ng, còn l?i toàn b? là nh?ng hi?u qu? hòa và thua. & t?t nhiên, v?i màn trình bày nhu v?y, Ceara dang chi?m h?u d?a di?m nhu hi?n t?i là 1 di?u d? dàng n?m b?t.
? bên phía d?i di?n, tình tr?ng cung không quá khá kh?m hon so v?i Bahia. Sau quãng th?i h?n thi d?u chi?n th?ng, h? dã sa sút tuong d?i nhi?u trong 5 tr?n d?u v?a m?i dây.
y h?t nhu Ceara, Bahia m?i ch? r?t có th? giành du?c duy nh?t 1 chi?n th?ng trong 5 tr?n d?u g?n nh?t. Ð?i bóng này dã tu?t d?c không phanh Tính t? lúc sau tr?n th?ng America Mineiro vào ngày 12/8.
tuy nhiên, hàng phòng ng? v?n dang du?c Bahia hi v?ng r?t l?n. Trong 5 tr?n d?u cách dây không lâu, d?i bóng này m?i ch? d? ch?c th?ng lu?i dúng 5 l?n.
Trong quá kh?, Bahia cung dang là d?i chi?m uu th? l?n hon khi 6 l?n d?i d?u nhau g?n nh?t, d?i bóng này m?i ch? d? thua Ceara duy nh?t 1 l?n.
dánh giá dây s? là m?t tr?n d?u r?t gian kh? cho d?i ch? nhà Ceara khi Bahia dang m?i là d?i n?m l?i th?. M?t th?ng l?i k?ch tích s? giành riêng cho Bahia trong tr?n c?u 6 d?c di?m dó.
D? doán: 2-4 (Ch?n Bahia và Tài)
T?i link 12 cùng soi kèo và d? doán tr?n Ceara vs Bahia
Ð?ng Phong
Posted 01 Oct 2018

Reply to Topic