online casino Soi keo Augsburg vs M'gladbach

98 views 0 replies
Reply to Topic
haigiacmo123

Age: 2020
Total Posts: 0
Points: 10

Location:
,

Cùng online casino di?m qua tình hình l?c lu?ng hai d?i:
Augsburg: Kilian Jacob, Alfred Finnbogason, Fredrik Jensen, Julian Schieber ch?n thuong.
M'gladbach: Mamadou Doucoure, Lars Stindl, Ibrahima Traore, Julio Villaba, Michael Lang ch?n thuong; tài nang ra sân c?a Nico Elvedi, Laszlo Benes còn b? ng?.
6 nam thi d?u t?i Bundesliga là 6 nam Augsburg b? gán cái mác c?a m?t nhóm bóng lót du?ng. Ð?i bóng x? Bavaria t?ng giành d?a di?m th? 5 ? mùa gi?i 2014/15, tuy nhiên dó cung là d?u ?n duy nh?t c?a h?. Trong 3 nam ti?p theo Augsburg luôn ph?i v?t l?n ? n?a du?i BXH.
H? dang thông qua m?t phong d? khá th?t thu?ng v?i 3 thành công và 2 tr?n thua trong 5 tr?n cách dây không lâu. Dù mùa gi?i m?i ban d?u nhung dang có d?u hi?u c?a s? thi?u ?n d?nh trong cách choi c?a Augsburg khi 5 tr?n d?u h? ghi du?c 6 bàn th?ng nhung cung d? th?ng lu?i 5 bàn. Ð?c bi?t nh?ng tr?n th?ng c?a h? d?u ch? có cách bi?t m?t bàn tru?c các d?i bóng khá t?m thu?ng nhu Fortuna Dusseldorf hay Steinbach.
V? phía d?i khách M'gladbach, h? là 1 trong nh?ng CLB giàu thành tích nh?t bóng dá Ð?c v?i 5 ch?c vô d?ch Bundesliga và 2 danh hi?u UEFA Cup.
Kho?ng 5 nam v? tru?c h? t?ng là m?t t? bóng d? s?c c?nh tranh sòng ph?ng m?t su?t thi d?u t?i Champions League v?i nh?ng d?i th? c?nh tranh khác. và Hình nhu HLV Dieter Hecking dang mu?n l?ch s? v? vang l?p l?i khi M'gladbach dang ban d?u mùa gi?i m?t cách xu?t s?c.
4 chi?n th?ng trong 5 tr?n d?u g?n nh?t khi?n bi?t bao d?c gi? c?a The Foals dang mo m?ng. Vi?c dánh b?i các CLB nhu Southampton hay Leverkusen minh ch?ng các b?i tu?ng c?a M'gladbach ch?t lu?ng hon các b?i tu?ng c?a Augsburg ít nhi?u.
Trong quá kh? c?nh tranh c?a hai CLB, l?ch s? v? vang dang ?ng h? M'gladbach v?i 2 tr?n th?ng & 2 tr?n hoà trong 5 tr?n d?u g?n nh?t. ch?c h?n r?ng sân nhà là m?t áp l?c l?n cho Augsburg khi qua 8 l?n ti?p dón M'gladbach trên sân WWK th?y trò Manuel Baum ch? th?ng v?n v?n 3 tr?n.
nh?ng Chuyên Viên c?a bongda365 dánh giá, M'gladbach s? không g?p khó trong vi?c áp d?t th? tr?n & không d? d?i th? có co h?i ph?n công, h? nhi?u k? nang s? s? h?u chi?n th?ng th? hai thu?ng xuyên tru?c d?i ch? nhà M'gladbach.
D? doán: 1-3 (ch?n M'gladbach và Tài)
M?t s? di?n dàn th? thao hi?n nay dã có link vao 188bet d? cùng soi kèo Augsburg vs M'gladbach

Anh Son

Posted 02 Oct 2018

Reply to Topic