Day moi la 'nguoi hung' thay doi van menh Croatia

108 views 0 replies
Reply to Topic
haigiacmo123

Age: 2020
Total Posts: 0
Points: 10

Location:
,
Ngu?i Croatia dã ph?i d?i 6 nam k? t? sau s? ra di c?a Slaven Bilic d? v?i du?c 1 HLV hài lòng, là Zlatko Dalic. Nhung Dalic s? ko ng?i trên bang gh? hu?n luy?n ví nhu ko nh? 1 c?u th? “vô danh ti?u t?t”. Ði?u ng?ng thi côngÐây mang nghia, ngay lúc này, v?i th? Modric và nh?ng d?ng d?i dã s?m theo dõi World Cup qua… TV thay vì ti?n v? Luzhinki choi cu?c chi?n quan y?u nh?t trong th? cu?c. xem soi kèo tr?c ti?p bóng dá nhu th? nào v? các tr?n d?u h?p d?n

Pyry Soiri là chi?c tên hoàn toàn xa l? mang khán fake th? gi?i, ngo?i tr?… nh?ng c?u th? Croatia. V?i quá r?ng rãi th? ph?i chang d?p x?y ra có Croatia sau s? xu?t hi?n c?a tuy?n th? qu?c gia… Ph?n Lan này. N?u nhu 1 m?u d?p cánh bu?m ? Rio de Janeiro là kh?i ngu?n cho 1 con bão ? B?c Kinh, thì màn ra m?t ÐTQG c?a Soiri dã m? ra th?i d?i m?i, di?n m?o m?i c?a bóng dá Croatia.

Ngày 6/10/2017, tr?n Croatia ti?p Ph?n Lan trên sân nhà là kh?i ngu?n cho cu?c l?t d? vi d?i Dalic dang th?c hành cùng nh?ng h?c trò. Tru?c cu?c d?u d?y, Croatia dã tr?i qua 3 tr?n t? h?i liên t?c t?i vòng lo?i World Cup 2018. H? thua Iceland, Th? Nhi K? trên sân khách và ch? th?ng nh?t nhòa d?i bóng y?u Kosovo 1-0.
th?i di?m Ðó, Croatia là d?i bóng ko mang b?n s?c. Luka Modric dã ph?i th?t lên “Ð?ng h?i tôi v? b?n s?c d?i tuy?n vào lúc này”. Nh?ng chu?i k?t qu? dó khi?n cho c?c di?n c?a b?ng d?u d?i chi?u d?t ng?t. Croatia t? ngôi d?u b?ng – tuong duong vé di th?ng t?i Nga – l?i d?ng tru?c nguy co dánh m?t quy?n t? quy?t di ti?p. 

HLV Ante Cacic là quân thù s? m?t trong m?t CÐV. S? c? h? và phong cách ti?p c?n tr?n chi?n c?c cam doan bi?n Cacic thành cái gai trong m?t du lu?n. Phong trào t?y chay Cacic th?m chí dã lan r?ng hon b?t k? “phi v?” nào c?a dám dông trong kí vãng. Ngay c? HLV chuyên quy?n d?c tài Blazevic nam xua cung không th? sánh ngang.

V?n d? là m?t nam tru?c, LÐBÐ Croatia trót gia h?n hi?p d?ng v?i Cacic. 1 Ð?t nu?c nh? bé có v?n v?n 4 tri?u dân cùng n?n kinh t? ko m?y sáng s?a b? kìm k?p b?i ch? nghia dân t?c nhu Croatia, không bao gi? dám dánh cu?c vào m?t v? “ly hôn” ép bu?c d? ph?i ch?u ti?n b?i thu?ng hi?p d?ng. 1 Nhái thuy?t dã du?c loan di, là các lãnh d?o liên doàn dã chi ti?n cho nh?ng t? báo qu?c dân d? “b? lái” du lu?n, gi?m b?t s?c ép d?t lên Cacic. tham kh?o bxh bong da the gioi du?c c?p nh?t liên t?c
khi ng?ng thi côngÐây, Croatia v?n dang d?ng d?u b?ng nhung dã b? Iceland b?t k?p di?m s? và ch? còn hon Th? Nhi K? và Ukraina 2 di?m. H? còn 2 cu?c chi?n tru?c m?t d? t? d?nh do?t s? ph?n, và ph?i giành tr?n 6 di?m d? không c?n d? ý t?i các k?t qu? còn l?i. 

Ph?n Lan không còn d?ng l?c. Ð?i bóng B?c Âu m?i có 7 di?m và d?ng áp chót b?ng I. Trong l?ch s?, d?i cung chua bao gi? giành vé d?n EURO hay World Cup. Ch?m tri?n khai là m?t d?i th? “d? an” và hoàn toàn n?m trong kh? nang “x? lý” c?a Croatia. 

Nhung có m?t nhà báo không tin vào Cacic. Ông là Aleksandar Holiga, t?ng biên t?p t? Telesport. Holiga dã d?n t?n c?a van phòng Cacic và dãi d?ng s? quan ng?i c?a mình. &Ldquo;Ông nên choi ti?n công, d?ng ch?c cú quá”, Holiga hi?n k? cho Cacic. 

bên c?nh dó, nhu dã bi?t, Cacic là ngu?i b?o th?. Th?m chí, v? chi?n lu?c gia này còn nh?c Holiga “Vi?c gì ph?i bi quan th?? T? tin lên!”. Nhu m?t d?nh m?nh, d? c?m c?a Holiga là hoàn toàn xác th?c.
Croatia l?i b? t?c tru?c Ph?n Lan. Ngay c? lúc dã khai thông th? b? t?c nh? pha l?p công c?a Mandzukic ? phút 57, nh?ng ngu?i ng?i trên sân v?n không th? yên tâm. Ð?i bóng c?a Cacic choi c?ng cáp quá m?c c?n thi?t, và l? ra ? tình th? ti?n d?ng xông lên ghi thêm m?t hay hai bàn n?a d? s?m gi?i quy?t cu?c d?u, Croatia l?i co mình v? phòng v?. 

10 phút sau bàn t? m? s? c?a Mandzukic, HLV Markku Kanerva c?a Ph?n Lan tung “tân binh” Pyry Soiri – 1 ngu?i nh?p cu trong kho?ng Namibia vào sân. Ngay c? ? 1 qu?c gia kém v?ng m?nh bóng dá nhu Ph?n Lan, Soiri cung không v?i l?y chút tam ti?ng nào. Nhung s? thay d?i ngu?i s? h?u tính gi?i quy?t ch? d? c?a Kanerva, dã t?o ra m?t bu?c ngo?t th?c s? cho bóng dá…Croatia. Soi kèo Yokohama Marinos vs Consadole Sapporo, 17h30 ngày 5/10

Ðúng vào phút thi d?u rút cu?c, Soiri g? hòa cho Ph?n Lan. Croatia dánh roi 2 di?m, và không ch? có th?. Ð?ng th?i, Iceland th?ng Th? Nhi K? 3-0, Ukraine cung th?ng Kosovo 2-0.

Posted 05 Oct 2018

Reply to Topic