Son Tùng & ph?n l?n bí m?t không du?c fan du?c hi?u

34 views 0 replies
Reply to Topic
yeuamnhac118

Age: 2019
Total Posts: 0
Points: 10

Location:
,
Là m?t trong các ca si tr? hot nh?t c? nu?c hi?n gi? – Son Tùng M-TP, mang qui d?nh di?n trai, phía bên trong thì d?y tác d?ng và g?n nhu ti?n, s? dông nh?t c?, nh?t d?ng cung nhu cu?c s?ng c?a anh chàng luôn h?u h?t và luu ý ch?ng nh?ng b?i các Sky (tên fandom c?a Son Tùng) mà còn b?ng da s? ngu?i dân Vi?t Nam.
Th?t s? có khá nhi?u di?u d? nói v? Son Tùng, nhung l?i b?o d?m mang Anh ch? em r?ng da s? di?u nhung Author li?t con kê du?i dây có l? gây các b?t thình lình và Có th? s? khi?n chúng ta b? xung quí m?n chàng ca si Son Tùng M-TP này d?y!

Son Tùng M-TP mang b?n d?ng con bão b?t d?u toanh “Hãy trao cho anh” s? h?u hon 133.000.000 lu?t xem trên Youtube khi chua d?y 2 tháng
Son Tùng M-TP ngày xua thì cung “tr? trâu” cung nhu ai
 • da s? chúng ta cho r?ng b?i vì ra d?i l?p nghi?p s?m c?n nam ca si c?a chúng ta cung tru?ng thành hon trong quan tâm d?n so v?i s? dông b?ng h?u trang l?a khác. Nhung không, Son Tùng cung dã “tr? trâu” i h?t b?n thân m?i chúng ta c? g?ng.
 • [/*]
 • L?c l?i d?ng xì-ta-tút trên trang Facebook cá th? co mà Son Tùng dang dài v? tru?c, các Sky dã không kh?i b? s?c nh? b?i th?n tu?ng c?a b?n thân mình cung bao hàm ngày tháng “khó khan” b?i v?y.
 • [/*]
Cung bi?t câu like l?m
 • Son Tùng ngày xua cung th?t ngô nghê & d? thuong dúng chua nào? Không ng?n ngh?i bài vi?t nh?ng câu truy?n cu?c s?ng, nào là chuy?n tr?i mua Kh?ng, n?ng béo yêu c?u bi th?m, r?i chuy?n b?n di xem phim kinh d? yêu c?u b? ám ?nh chua ng? du?c, r?i c? chuy?n ch? quy?n bi?n l?n Ðông ngày tru?c n?a,…
 • [/*]
hon n?a, ? th?i di?m ngày nay c?ng d? bom t?n ” kh?ng” c?a b?n thân mình, Son Tùng M-TP không còn các bài lu?n ch?a tính cá nhân cung nhu v?t bên trên trang cá th? n?a. Nhung mà dù sao t?t c? chúng ta cung t?ng luu gi? du?c kha khá phút ch?c th?i “tr? trâu” dáng nh? c?a chàng trai r?i dúng không nào?
Son Tùng M-TP dã t?ng c?c kì s? chó
 • “Ðã t?ng” vì chung ? ngày nay, Son Tùng dang kh?c ph?c n?i s? chó c?a mình, s? c?m còn nuôi h?n m?y chú chó r?i có theo di cao di?m mang anh chàng n?a nhé!
 • [/*]


=> Nghe nh?c online free t?i Nhac.vn
Sen & quái nhân lãng m?ng ghê chua
 • d?y v?t mà ít ai cho r?ng ngày xua nam ca si l?i c?c s? chó, anh dã t?ng chia s? v? lúc nh? d?i b?n thân b? chó c?m 3 l?n vào mông và chân bu?c ph?i c? & th?y chó thì anh v?t ch?y ngay.
 • [/*]
 • Nam ca si còn m?t s? bí quy?t nh?, c?a c? khi s? khan g?i vào Sài Gòn h?c t?p, anh cung chua thoát kh?i “nghi?t duyên” v?i m?y chú chó, b?i con chó c?a ch? nhà tr? ch? anh thuê d?ng c? th?y m?t anh là s?a ?m c? lên. Chình B?i v?y dù cung tuong d?i mong mu?n t?i m?t chú chó xinh tuoi theo ngu?i, tuy nhiên vày n?i s? lúc nh? tu?i d? xu?t không dám nuôi.
 • [/*]
Block ngu?i b?i vì fan chê nhà b?n lùn
 • có th? nói r?ng chúng ta chua t?ng th?y Son Tùng M-TP d?a ch? mang tín d? bên trên m?ng ma?ng xã h?i, nhung khi Sky phát hi?n ra bi?n pháp hành d?ng nh? d?i nh?t có m?t ph?n “c?c súc” & d? thuong này c?a chàng trai, b?n cung có th? th?y du?c Son Tùng vô cùng suy xét vi?c ngu?i thành viên gia dình “d?i x?” v?i nhà b?n ra sao dó nhé!
 • [/*]
Anti fans ch?i bao lam cung ch?ng sao, nhung Sky h? vào m?t tí là thôi xác nh?n nhé!
 • Trong bi?n so, Son Tùng du?c ch?ng nh?n bao g?m chi?u cao là 1m70, tuy v?y qua d?u b?c hình ch?p cùng r?t m?i ngh? si khác, Son Tùng hình nhu không cao d?n thay, chi?u cao c?a chàng trai cung chính là ch? d? b? v?i ra “ph?t” các nh?t.
 • [/*]
=> Nghe ca khúc new nh?t c?a Son Tùng - bao g?m Ch?n ch?n yêu là dây t?i:
https://nhac.vn/bai-hat/co-chac-yeu-la-day-son-tung-m-tp-son71Xm

Son Tùng g?m Sky, Son Tùng có ti?n, nhung l?i Son Tùng chua có du?c “em” là chi?u cao!
=> Nghe s? h?u ca khúc new nh?t c?a Binz - BIGCITYBOI t?i:
https://nhac.vn/bai-hat/bigcityboi-binz-soPJbqk
C? tu?ng s? u?ng “r?u” th?t ng?u lòi, nào ng? là nu?c giá lu?c
 • có l? ngu?i nhà không bi?t, Son Tùng r?t thích nu?c ng?t g?m ga. Dù di nh?u s? h?u b?ng h?u, n?p nang lu?ng com h?ng ngày, vào trong ti?m trà… anh chàng s? luôn g?i nu?c ng?t. Son Tùng còn t? th?a nh?n nhà b?n là “Ngu?i con trai r?a k? u?ng coca”.
 • [/*]
 • không rõ b?i vì anh chàng không mê say va t?i ru?u bia hay vì chung anh do d? u?ng ru?u n?a, nhung l?i d?m b?o m?t di?u r?ng n?u nhà b?n nh?n th?y Son Tùng dang nâng c?c ru?u c?ng b?n bè b?n làm cùng thì ?y ch? don gi?n là “làm màu” d?n vui thôi.
 • [/*]
 • v?a m?i dây nh?t, khi nam ca si dang t?i ph?n l?n b?c ?nh ngu?i thân r?a chai ru?u trên tay dã có tác d?ng ngu?i quen bi?t Sky chua kh?i b?t ng? & còn có thêm chút “vui nh?” b?i vì th?n tu?ng c?a mình v?n ‘tru?ng thành’ r?i. Co mà d?i t?t c? cung nhu là mo, vài ngày sau khi dang t?i các b?c hình ?y, Son Tùng s? th?a nh?n r?ng dó ch? là nu?c báo giá lu?c phía bên trong chai ru?u mà l?i thôi, nu?c này giúp gi?ng hát c?a anh ?y trong & mu?t hon.
 • [/*]
Posted 4 weeks ago

Reply to Topic