Ngoai hang Anh soi suc vi "bom xit" cua Barca

86 views 0 replies
Reply to Topic
shannoncarson

Age: 2020
Total Posts: 0
Points: 10

Location:
,
Dù g?n h?t ch?ng du?ng c?a mùa gi?i 2019/20, nhung d?n nay b?n h?p d?ng bom t?n mà Barcelona dã chiêu m? trong k? chuy?n nhu?ng hè – Antoine Griezmann v?n chua th? tìm du?c cách thích nghi v?i l?i choi chung. Ði?u này là nguyên do chính khi?n anh dánh m?t v? trí trong d?i hình chính th?c su?t kho?ng th?i gian v?a qua.

Th?ng kê cho th?y, ba trên b?n tr?n d?u g?n nh?t c?a Barca? t?i gi?i qu?c n?i, chân sút 29 tu?i ch? du?c vào sân t? bang gh? d? b?. Th?m chí ? màn d?ng d? v?a qua v?i Atletico Madrid, anh góp m?t trên sân dúng v?n v?n 2 phút bù gi?. K? t? khi c?p b?n Camp Nou, ti?n d?o ngu?i Pháp không du?c thi d?u dúng v? trí s? tru?ng. Vì v?y làm d?y lên tin d?n Barca s? tìm cách bán tháo Griezmann vào Hè này.

Arsenal du?c cho là dã gia nh?p thuong v? này khi h? c?n m?t chân sút d?ng c?p d? thay th? Aubameyang. Tuy nhiên Pháo th? thành London s? d?ng d? 2 kình d?ch dáng g?m khác là Man Utd và Man City.Ð? dua Qu? d? tr? l?i v? th? v?n có c?a mình ngay trong mùa t?i, HLV Solskjaer v?n còn nhi?u vi?c ph?i làm trong mùa Hè t?i.

Ðu?c bi?t, chi?n lu?c gia ngu?i Na Uy cung dang có k? ho?ch b? sung m?t ti?n d?o c?m, và Griezmann là m?c tiêu c?a ông. Trong khi dó Pep Guardiola cung c?n chiêu m? thêm chân sút khi mà tuong lai c?a Sergio Aguero và Gabriel Jesus không d?m b?o.

Posted 03 Jul 2020

Reply to Topic