Lu?t choi Baccarat.

116 views 0 replies
Reply to Topic
wisepowder

Age: 2020
Total Posts: 0
Points: 10

Location:
,
Baccarat là m?t trò choi bài du?c chuy?n t? m?t chi?c giày có c? sáu hay tám lá bài.Hai bàn tay du?c chia b?i ch? nhà, tay ch? ngân hàng và tay
"c?u th?".Tru?c khi chia tay, anh có th? d?t ti?n vào tay ch? ngân hàng,
trên tay c?u th?, ho?c trên cà v?t.Get more news about Nhà cái uy tín,you can vist w99no1

Ð?t cu?c th?ng trên ch? ngân hàng hay c?u th? du?c tr? 1:1, nhung m?t u? ban trên 5=. du?c tính to án trên các cá d? ngân hàng, d?t t? l?
lu?i trên các cá cu?c nhu th? 0.95-1.M?t s ? sòng b?c có th? tính ti?n
hoa h?ng th?p hon (ví d?, t?i bài vi?t này, Binion's Horseshoe in Las
Vegas tính lãi 4).


M?t s? ngu?n báo cáo r?ng d?t cà v?t du?c tr? 8:1, m?t s? khác kh?ng d?nh r?ng d?t cà v?t du?c tr? chín:1, vì v?y di?u này có th? thay d?i
t? sòng b?c sang sòng b?c.N?u có hòa, s? d?t cu?c vào ch? ngân hàng ho?c
th? linh du?c tr? l?i.M?t khi dã d?t cu?c, s? không có co h?i cho nh?ng
quy?t d?nh ti?p theo-- c? tay ch? ngân hàng và tay choi du?c x? lý theo
nh?ng quy d?nh c? d?nh, k?t qu? là tay cu?i c?a hai ho?c ba lá bài cho
m?i ngu?i.


Giá tr? c?a tay du?c quy?t d?nh b?ng cách thêm giá tr? c?a th? cá nhân.Ðu?ng dây và b? m?t du?c tính b?ng không, trong khi t?t c? các th?
khác du?c d?m b?ng s? "?ng" trên m?t th?.Ch? dùng s? cu?i cùng trong
t?ng s? dó, v?y là m?i bàn tay bacara có giá tr? trong ph?m vi 0-9 bao
g?m c?.Bàn tay v?i giá tr? cao hon th?ng, n?u tay có cùng giá tr?, k?t
qu? là hòa.


Quy t?c cho tay choi: N?u hai lá d?u c?a ngu?i choi là 6 s ? m?t ho?c hon, thì ngu?i choi ph?i d?ng mà không c?n v? th?.N?u hai lá d?u
c?a ngu?i choi là s ? nam hay ít, ngu?i choi ph?i rút m?t lá khác.


Quy t?c cho bàn tay ch? ngân hàng: N?u hai lá d?u c?a ch? ngân hàng là s ? 7 hay hon, thì ch? ngân hàng ph?i d?ng d?y mà không rút th?.N?u
hai lá d?u c?a ch? ngân hàng T?ng 0, 1, hay 2, thì ch? ngân hàng ph?i
rút m?t lá.N?u l?n d?u tiên hai th? c?a ch? ngân hàng là 3, 4, 5, hay 6,
thì vi?c ch? ngân hàng rút là quy?t d?nh có v? hay không, và n?u v?y,
giá tr? c?a th? rút c?a ngu?i choi, nhu dã hi?n th? trong cái b?ng bên
du?i.

Posted 19 Jan 2021

Reply to Topic