ÐU?NG TRENDLINE VÀ CÁCH V? ÐU?NG TRENDLINE CHÍNH XÁC NH?T

10 views 0 replies
Reply to Topic
wisepowder

Age: 2020
Total Posts: 0
Points: 10

Location:
,
1. Ðu?ng xu hu?ng Trendline là gì?
Nhu tên g?i Trendline hay du?ng xu hu?ng là 1 du?ng th?ng n?i gi?a các d?nh v?i nhau ho?c các dáy v?i nhau d? di?n t? hu?ng di hi?n t?i c?a
giá.To get more news about du?ng trendline là gì , you can visit wikifx.com official website.
Ðu?ng xu hu?ng d?i di?n cho m?c h? tr? và kháng c? quan sát du?c t?i m?t khung th?i gian b?t kì. Nó th? hi?n hu?ng di chuy?n hi?n t?i và
t?c d? c?a giá, và cung du?c dùng d? nh?n bi?t các m?u hình giá trong
giai do?n giá gi?m.
Ðu?ng xu hu?ng giúp ngu?i phân tích ki thu?t xác d?nh du?c hu?ng di chuy?n hi?n t?i c?a giá th? tru?ng. H? tin r?ng “trend is your friend”
(xu hu?ng là ngu?i b?n), và vi?c xác d?nh du?c xu hu?ng là bu?c d?u tiên
trong quá trình th?c hi?n m?t giao d?ch thành công.
2. Các lo?i du?ng xu hu?ng
Có 3 lo?i du?ng xu hu?ng:
Xu hu?ng tang – Uptrend: xu hu?ng tang là m?t xu hu?ng du?c xác d?nh khi dáy m?i cao hon dáy cu. Trong xu hu?ng tang, du?ng trendline
du?c v? b?ng cách n?i các dáy l?i v?i nhau sao cho ph?n l?n các m?c giá
trong xu hu?ng dó d?u n?m phía trên du?ng trendline, lúc này trendline
dóng vai trò nhu m?t du?ng h? tr?. xu hu?ng tang là m?t xu hu?ng du?c
xác d?nh khi dáy m?i cao hon dáy cu. Trong xu hu?ng tang, du?ng
trendline du?c v? b?ng cách n?i các dáy l?i v?i nhau sao cho ph?n l?n
các m?c giá trong xu hu?ng dó d?u n?m phía trên du?ng trendline, lúc này
trendline dóng vai trò nhu m?t du?ng h? tr?.
Xu hu?ng gi?m – Downtrend: là m?t xu hu?ng du?c xác d?nh khi có d?nh m?i th?p hon d?nh cu. Ðu?ng trendline trong xu hu?ng gi?m du?c v?
b?ng cách n?i các d?nh l?i v?i nhau sao cho ph?n l?n các m?c giá trong
xu hu?ng d?u n?m phía du?i du?ng trendline, du?ng trendline lúc này dóng
vai trò nhu m?t du?ng kháng c?.
Ngang – Sideway(dao d?ng): là m?t th?i k? mà không có s? bi?n d?ng m?nh nào x?y ra cho c? 2 chi?u mua và bán, giá bi?n d?ng trong m?t kho?n
xác d?nh, d?nh m?i g?n v?i d?nh cu và dáy m?i g?n v?i dáy cu. Ðu?ng
trendline trong xu hu?ng di ngang du?c v? b?ng cách n?i các d?nh v?i
nhau, các dáy v?i nhau.
Bu?c 1: Xác d?nh kho?ng th?i gian và kho?ng giao d?ch trên d? th? giá d? xác d?nh xu hu?ng.
- Bu?c 2: Xu?t phát di?m c?a du?ng xu hu?ng s? là di?m giá cao nh?t trên d? th? giá.
- Bu?c 3: N?i di?m giá cao nh?t v?i di?m giá cao th? hai trong kho?ng th?i gian mà b?n xác d?nh.
- Bu?c 4: Kéo dài và m? r?ng du?ng xu hu?ng trong tuong lai. Ta s? du?c m?t du?ng xu hu?ng gi?m d?c xu?ng trên d? th?.
4.4 Ði?u ch?nh du?ng xu hu?ng Trendline
Khi th? tru?ng tang tru?ng ho?c gi?m sút, nhà d?u tu bu?c ph?i di?u ch?nh du?ng trend line mình dã v? theo các hu?ng khác nhau d? phù h?p
v?i bi?n d?ng m?i.
Khi m?t du?ng xu hu?ng tang liên t?c trong m?t kho?ng th?i gian dài, ch?c ch?n s? d?n th?i di?m m?t dà, t?c d? tang ch?m l?i và phát
sinh m?t vài xu hu?ng nh? b?t thu?ng. Nhà d?u tu c?n ph?i chú ý các tín
hi?u th? tru?ng d? di?u ch?nh cho h?p lý.
Có nh?ng tru?ng h?p du?ng xu hu?ng s? b? phá v?, khi mà th? tru?ng tang tru?ng quá nhanh còn t?c d? tang hi?n th? trên du?ng xu hu?ng l?i
quá ch?m.Trong tru?ng h?p này nhà d?u tu c?n ch? d?i th?i di?m t?c d?
tang c?a th? tru?ng tr? l?i ?n d?nh theo t?c d? tang du?ng xu hu?ng dã
v? r?i ti?p t?c th?c hi?n giao d?ch d? d?m b?o an toàn cho các kho?n d?u
tu c?a mình.
Cu?i cùng, có m?t di?u quan tr?ng mà nhà d?u tu ph?i n?m v?ng, dó chính là trong nh?ng kho?ng th?i gian dài, s? xác d?nh du?c m?t xu hu?ng
xu?t hi?n liên t?c – dó là du?ng xu hu?ng chính trong dài h?n. Các xu
hu?ng nh? phát sinh trong m?t vài th?i di?m s? sai l?ch v?i xu hu?ng
chính, tuy nhiên th? tru?ng s? tr? l?i theo di?n bi?n c?a du?ng xu hu?ng
chính.
Posted 6 days ago

Reply to Topic