TRADER M?I NÊN CH?N LO?I TÀI KHO?N NÀO Ð? GIAO D?CH?

164 views 2 replies
Reply to Topic
wisepowder

Age: 2021
Total Posts: 0
Points: 10

Location:
,
Ch?n 1 tài kho?n giao d?ch cung gi?ng nhu b?n mua qu?n áo d? m?c v?y, không du?c r?ng quá cung không du?c ch?t quá. Nó ph?i phù h?p v?i hoàn
c?nh và phong cách giao d?ch b?n dang hu?ng t?i.To get more news about các lo?i tài kho?n trong forex, you can visit wikifx.com official website.

1. Tài kho?n Forex là gì?

Tài kho?n forex (account), cung gi?ng v?i nhi?u lo?i tài kho?n khác
nhu tài kho?n ngân hàng ch?ng h?n, là 1 b?n ghi chép toàn b? các giao
d?ch gi?a trader và sàn. Ngoài m?c dích chính là d? ghi chép, thì dây
còn là noi b?n dùng d? th?c hi?n giao d?ch, mua bán các c?p ti?n t?.

T? tru?c t?i nay, forex hay giao d?ch ngo?i h?i luôn là cu?c choi c?a
các ông l?n nhu ngân hàng, các qu? phòng h?. Các cá nhân nh? l? s? r?t
khó lòng tham gia vì c?n ph?i có 1 s? ti?n r?t l?n m?i có th? giao d?ch
du?c. Chính vì nh? có internet, có các sàn forex và dòn b?y dã giúp
trader ki?m ti?n ch? b?ng 1 s? v?n khiêm t?n và ít ?i.

N?u sàn forex là s?n ph?m trung gian d? k?t n?i trader nh? l? v?i th?
tru?ng liên ngân hàng hay các noi cung c?p thanh kho?n. Thì tài kho?n
forex l?i là c?u n?i gi?a trader và broker. Thông qua tài kho?n forex,
broker s? bi?t trader có nhu c?u th?c hi?n các l?nh giao d?ch nào mua
hay bán, kh?i lu?ng giao d?ch bao nhiêu, th?c hi?n v? th? m? l?nh v?i
c?p ti?n t? hay s?n ph?m nào. Toàn b? thông tin trên s? du?c g?i v? máy
ch? d? sàn th?c hi?n l?nh ho?c tìm ki?m các nhà thanh kho?n kh?p các
l?nh trên. Ho?c dôi khi v?i nh?ng sàn ôm l?nh, broker s? chính là nh?ng
ngu?i m? các l?nh dánh ngu?c d? kh?p l?nh cho trader luôn.

Nhu v?y, d? giao d?ch forex b?n c?n ph?i ch?n 1 sàn giao d?ch forex
r?i m? tài kho?n giao d?ch thu?c sàn b?n dang ký. Sau dó, b?n n?p ti?n
vào là b?t d?u có th? giao d?ch forex.

2. Các lo?i tài kho?n giao d?ch Forex

2.1 Chia theo tính nang: tài kho?n th?c và tài kho?n demo

B?t k? sàn forex nào cung có 2 d?ng tài kho?n co b?n này. Và các sàn
thu?ng khuy?n khích nên t?p choi tài kho?n demo tru?c d? b?t d?u d?n làm
quen v?i vi?c d?t l?nh sao cho nhu?n nhuy?n, tránh nh?m l?n trong giao
d?ch cho d?n vi?c h?c cách qu?n lý v?n thông qua giao d?ch theo các kh?i
lu?ng khác nhau… Chính vì l? dó, tru?c khi b?t d?u giao d?ch b?ng ti?n
th?t, b?n nên th?c hành trên tài kho?n demo trong m?t vài tháng d? phát
tri?n các k? nang giao d?ch tru?c nhé.V? co b?n, tài kho?n demo du?c mô
ph?ng gi?ng v?i tài kho?n th?t t? giao di?n s? d?ng, cách th?c ho?t d?ng
cho d?n t? giá nh?m giúp trader luy?n t?p giao d?ch gi?ng v?i di?u ki?n
th?c t? m?t cách t?i da. Ði?m duy nh?t khác bi?t chính là b?n không rút
du?c ti?n, cho dù b?n dánh th?ng bao nhiêu di chang n?a.

Chính nh? v?y n?u sau khi b?n dã bi?t cách giao d?ch thu?n th?c và có
lãi trên tài kho?n demo b?n có th? b?t d?u ti?n hành giao d?ch trên tài
kho?n th?c d? ki?m ti?n.Nhu tên g?i Cent hay tài kho?n xu là lo?i tài
kho?n du?c thi?t k? dành riêng cho trader m?i vào ngh? d? h? có th? tham
gia giao d?ch forex v?i 1 s? ti?n khiêm t?n, cung nhu h?n ch? du?c t?i
da r?i ro. Nói cách khác dánh b?ng tài kho?n Cent s? giúp b?n s?ng sót
du?c lâu hon trên th? tru?ng.

S? di nói nhu v?y là b?i tài kho?n Cent là d?ng tài kho?n du?c tính
theo Cent ch? không ph?i theo USD, nên t?t các l?nh giao d?ch th?ng,
thua, hay phí spread cung tính theo Cent. Nhu b?n bi?t 1 USD = 100 Cent
nên khi n?p ti?n vào tài kho?n này là 10 USD ch?ng h?n, s? ti?n hi?n th?
s? là 1000 Cent. N?u tính theo giá tr? USD, thì 10 USD không dáng là
bao nhiêu nhung tính theo Cent thì dây l?i là s? ti?n r?t dáng k? d? b?n
t?p giao d?ch.

Th?c s? tài kho?n Cent r?t phù h?p v?i trader m?i vào ngh? khi giúp h?
làm quen v?i th? tru?ng, du?c tr?i nghi?m nh?ng c?m xúc th?c s? trong
giao d?ch nhu b? m?t ti?n do dánh thua l? ch?ng h?n. Tuy nhiên, s? ti?n
b?n m?t l?i quá ít 5 USD hay 10 USD s? ch?ng ?nh hu?ng là bao, nên kh?
nang m?t mát dó hoàn toàn có th? ch?p nh?n du?c.

N?u choi trên tài kho?n demo quá lâu, y?u t? tâm lý s? không ph?i là
n?i dáng s? nh?t c?a b?n. Vì ti?n b?n choi không ph?i là nh?ng d?ng ti?n
do chính b?n làm ra, nên b?n g?n nhu không bao gi? ti?c. B?n có th? ôm
l?nh c? tu?n, tài kho?n d? chót v?n c? “bình chân nhu v?i” vì ti?n giao
d?ch ch? là ti?n ?o. Nhung choi trên tài kho?n real s? hoàn toàn khác.
Ngay khi n?p ti?n l?n d?u, có khi b?n s? ôm di?n tho?i c? ngày ch? d?
nhìn con s? trong tài kho?n nh?y múa! Tài kho?n lên du?c 1 USD, 2 USD
b?n cung c?m th?y ph?n khích vui v? c? ngày nhu b?t du?c vàng v?y! Ði?u
này ? tài kho?n demo không làm du?c! Do dó, d? tránh l?m d?ng tài kho?n
demo, sau m?t vài tháng, b?n nên giao d?ch b?ng tài kho?n th?t. Và tài
kho?n cent s? là l?a ch?n dúng d?n nh?t dành cho các trader m?i vào
ngh?.

Hi?n t?i các sàn giao d?ch forex nhu Exness hay FBS d?u có tài kho?n
Cent cho b?n l?a ch?n v?i s? ti?n n?p t?i thi?u t? 1 USD tr? lên. Nên
b?n có th? ch? c?n b? ra kho?ng 230.000 vnd tuong duong 10 USD là hoàn
toàn có th? tr?i nghi?m b?ng tài kho?n này r?i.

Posted 13 Apr 2021

Posted 30 May 2021

Posted 03 Jul 2021

Reply to Topic