Luong Bích H?u cho ra m?t “Hôm nay con b?n r?i”

998 views 1 replies
Reply to Topic
yeuamnhac118

Age: 2022
Total Posts: 0
Points: 10

Location:
,
các khán nhái yêu âm nh?c, d?c thù là các b?n thu?c th? h? 9x ch?c ch?n dã r?t thân thu?c mang cái tên Luong Bích H?u. Ðây là n? ca si v?i th?i kì ho?t d?ng âm nh?c khá lâu và dã d?t du?c nh?ng thành qu? c? d?nh. M?i b?n c?ng theo dõi bài vi?t sau dây d? Ðánh giá m?t dôi thông tin cùng Công trình âm nh?c mang tên “Hôm nay con b?n r?i” c?a Luong Bích H?u nhé!
=> nghe nh?c tr?c tuy?n www.nhac.vn mp3 online mi?n phí t?i nhac.vn

trong kho?ng nh? Luong Bích H?u dã trình bày nang khi?u âm nh?c b?m sinh, c? th? là nam cô 12 tu?i dã c?ng m?t s? ngu?i b?n do?t gi?i nh?t trong 1 cu?c thi c?p huy?n t?i Nhà Thi?u nhi huy?n 5. Ti?t m?c d? thi nam d?y mang tên g?i là "Cô gái Bích Lan Huong". Sau lúc Luong Bích H?u h?c xong h?t l?p 12, cô dã hoàn h?o d?u vào Khoa Thanh nh?c t?i Nh?c vi?n dô th? H? Chí Minh - dây là 1 trong nh?ng d?a ch? hu?n luy?n âm nh?c to t?i Vi?t Nam mà ph? thông ngu?i u?c mong. Th?i di?m này, Luong Bích H?u h?c nh?c vi?n vì d? ki?n làm 1 gi?ng su thanh nh?c d? có th? ti?p xúc v?i âm nh?c nhung mà ko làm cho ca si vì gia dình cô ko ?ng h? vi?c này.
=> Nghe t?i bài hát Hôm nay con b?n r?i – Luong Bích H?u mp3 ? dây ch?t lu?ng cao nh?t mi?n phí ? dây
tuy nhiên, co duyên dã dua Luong Bích H?u bu?c chân vào tuy?n ph? ca hát và du?c da d?ng khán fake yêu m?n. Vào nam 2003, Luong Bích H?u v?i m?t trong cu?c thi Ti?ng hát Truy?n hình, t?i cu?c thi này cô dã l?t vào d?n vòng bán k?t. Vì nh?ng ?n tu?ng d? l?i trong cu?c thi Ti?ng hát Truy?n hình, Luong Bích H?u may m?n du?c s? chú ý c?a nh?c si Nguy?n Hà. Cô du?c m?i v? ho?t d?ng ca hát t?i công ty Nguy?n Production do Nguy?n Hà khi?n giám d?c.
=> Nghe t?i nh?ng bài hát hay nh?t c?a Luong Bích H?u mp3 Luong Bich Huu ch?t lu?ng cao nh?t mi?n phí online ? dây

d?n th?i kh?c nam 2004 chuy?n sang ho?t d?ng âm nh?c t?i doanh nghi?p toàn c?u gi?i trí, dây là don v? do nh?c si quang Huy làm giám d?c. Ch? m?t kho?ng ho?t d?ng t?i dây, Luong Bích H?u là thanh viên c?a nhóm nh?c n? mang tên g?i là nhóm H.A.T. (H.A.T là ch? vi?t t?t tên g?i c?a 3 n? ca si: Luong Bích H?u, Ph?m Qu?nh Anh, Thu Th?y. L?c lu?ng nh?c H.A.T là 1 trong nh?ng hàng ngu nh?c n? l?ng danh th?i kh?c d?y, v?i hàng lo?t các ca khúc hit nh?n du?c s? yêu m?n nhi?t tình c?a khán fake.
Sau d?y 1 th?i kì không lâu, d?i ngu nh?c H.A.T chính th?c tan rã, Luong Bích H?u ho?t d?ng có vai trò m?t ca si d?c l?p t?i t? ch?c Nguy?n Production. Cung trong th?i gian này, cô cho ra m?t album d?u tay v?i tên g?i “Cô gái Trung Hoa” và du?c da d?ng khán fake tr? khi b?y gi? ham mê. Ð?c trung, có t?i 4 trong s? 6 bài hát n?m trong album “Cô gái Trung Hoa” c?a ca si Luong Bích H?u dình dám l?t vào top b?ng x?p h?ng nh?ng ca khúc du?c ham nh?t c?a các trang m?ng nghe nh?c tr?c tuy?n ch? sau 2 tu?n.

Ngày 28/7/2006 là m?t trong nh?ng ngày tuong d?i d?c thù trong s? nghi?p ca hát c?a Luong Bích H?u, ngày này n? ca si dã công ty liveshow ca nh?c tru?c nh?t c?a mình v?i tên "Cô gái Trung Hoa". Ð?n kho?ng d?u tháng m?t nam 2007, ca si Luong Bích H?u ti?p t?c cho ra m?t album Vol.2 mang tên g?i “Ây da Ây da”. Sau dó không lâu, Luong Bích H?u ti?p t?c gia nh?p m?t hàng ngu nh?c n? khác do công ty di?u hành s?p x?p s? h?u tên g?i là hàng ngu Ngu Long Công Chúa. Hàng ngu nh?c này g?m có nam thành viên: Luong Bích H?u, Bích trâm, Y?n Trang, Y?n Nhi, Minh Trang. Ngoài ra, nhóm nh?c Ngu Long Công Chúa ho?t d?ng âm nh?c ko lâu thì tan rã.
th?i di?m sau ?y, Luong Bích H?u k?t thúc hi?p d?ng t?i t? ch?c di?u hành và ho?t d?ng nhu 1 ca si t? do. Vào d?u tháng 12 nam 2008, ca si Luong Bích H?u ti?p t?c ra m?t album th? 3 trong s? nghi?p ca hát s? h?u tên g?i là “It’s not over”. Ch? trong th?i kh?c ng?n phát hành, album dã du?c ph? quát khán nhái dam mê và d?t m?c tiêu th? lên d?n hon 3000 b?n ngay t? ngày tru?c tiên.

hai. Luong Bích H?u ra m?t “Hôm nay con b?n r?i”
Sau 1 th?i gian khá dài yên ?ng, có l? dó cung là th?i gian mà Luong Bích H?u t?p k?t hoàn thi?n b?n thân d? dem l?i cho khán gi? nh?ng món an tinh th?n d?c s?c nh?t. S?p d?n dây Luong Bích H?u s? ra m?t D? án âm nh?c mang tên “Hôm nay con b?n r?i” do nh?c si Bùi Công Nam sáng tác. V?i ca khúc này, các khán gi? yêu m?n n? ca si “Cô gái Trung Hoa” c?ng cáp s? c?m th?y khôn xi?t thú v? và h?i h?p mong d?i du?c nghe. Ca khúc “Hôm nay con b?n r?i” h?a s? có khán kém ch?t lu?ng d?n mang nh?ng xúc c?m âm nh?c lý tu?ng qua gi?ng hát ng?t ngào, truy?n c?m c?a Luong Bích H?u. Sáng tác m?i này c?a Bùi Công Nam cung du?c d? báo là s? gây s?t trong th?i gian t?i b?i tru?c ?y các s?n ph?m âm nh?c c?a nh?c si này luôn du?c gi?i tr? ngày nay dón nh?n nhi?t li?t. N?u b?n là fan c?a ca si Luong Bích H?u kiên c? s? không th? nào b? qua s?n ph?m âm nh?c v?i tên “Hôm nay con b?n r?i”, dây cung chính là ca khúc du?c phát hành d?c quy?n t?i Nhac.vn.

Anh ch? em v?a tham kh?o 1 s? thông tin v? ca si Luong Bích H?u và Công trình âm nh?c n?i b?c trong th?i gian s?p d?n c?a cô v?i tên “Hôm nay con b?n r?i”. Chúng ta hãy cùng chào dón s?n ph?m âm nh?c dánh d?u s? quay tr? l?i c?a Luong Bích H?u l?n này, tin ch?c r?ng Luong Bích H?u s? không làm các khán nhái ham mê mình ph?i th?t v?ng.
Posted 10 May 2019

vipinkumar says
Call girls in Gurgaon | Best and affordable Gurgaon Escorts 8586890809
Call @ 8586890809, We serve for the VIP clients who are seeking the most astonishing, delightful and splendid model-independent Call Girls in Gurgaon
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-gurgaon/ 
https://www.oyobook.com/
Call girls in Rishikesh 9999416576 Independent Escorts Service Rishikesh
Are feeling exhausted and tired without Call girls Rishikesh 9999416576 Book High Profile Call girls in Rishikesh, Escorts in Rishikesh VIP russian escort.
https://rishikeshgirls.in/
High Profile Call Girls in Gurgaon | 8586890809 | Escorts in Gurgaon
Beautiful High Profile Call Girls in Gurgaon. As escorts in Gurgaon Service offer satisfied service for you & get a perfect choice
https://muskangirlsdwarka.in/high-profile-call-girls-gurgaon/
Best escorts in Gurugram | 9990069753 | high profile call girls Gurugram
We offer our great VIP deals independent escorts Gurugram & high profile call girls Gurugram who will give you deep lusty lovemaking session.
https://muskangirlsdwarka.in/gurgaon/
VIP call Girls in Gurgaon | 8586890809 | Independent escorts
Best high profile call girls in Gurgaon 8586890809, beautiful call girls Gurgaon & independent Escorts in Gurugram, Haryana. Hire sexy girls models Gurgaon.
https://www.singledate.in/
Call girls in Gurgaon Call @ 8586890809 & get bets Gurgaon Escorts
100% Authorised call girls in Gurgaon booking. Call 8586890809 for booking escorts in Gurgaon, get best Call girls in Gurgaon
https://www.singledate.in/call-girls-huda-city-center/
Call girls in Dwarka Book now 9990069753 Dwarka Escorts Service
We are hot & sexy Independent Escorts in Dwarka call 9990069753 for VIP Call girls in Dwarka, feel deep sex @ High Profile call girls Dwarka.
https://muskangirlsdwarka.in/
Escorts in Gurgaon | Book 9990069753 Gurgaon Escorts
We are VIP & High profile Escorts in Gurgaon best service available at a doorstep. If you want to hire Gurgaon Escorts.
https://muskangirlsdwarka.in/sikanderpur-gurgaon/
Posted 04 Feb 2020

Reply to Topic