ADIDAS YEEZY BOOST 350 V2 STATIC

540 views 0 replies
Reply to Topic
tramthuy12

Age: 2021
Total Posts: 0
Points: 10

Location:
,
ADIDAS YEEZY BOOST 350 V2 STATICb?n có dang qu?ng cáo cho Yeezy Boost 350 V2 Static không?! Ðây có th? là m?t trong nh?ng thi?t k? kì d? nh?t c?a Kanye West?! Nó c?ng cáp là m?t thao tác nh?y táo t?n trong kho?ng 350, thu?ng ngày.

Yeezy Boost 350 V2 ’Tinh không ph?n x? tinh du?c thi?t k? d? vu?t tr?i, nh? có thêm các tính nang chua t?ng th?y. Chúng bao g?m m?t d?i bên trong m? và chi ti?t ph?n ?nh 3M trên dây giày giày, dây deo Primeknit trên và ba s?c ? gót bên trong. Midsole dùng các c?nh TPU có g? v?i nh?ng d?c tính bán m?, cho th?y d?m adidas Boost có chi?u dài h? h?t bên trong.
Gi?ng nhu ph? thông b?n collab d?c quy?n cho nam 2018, chi?c Yeezy này trung bày ph?n trên l?y c?m h?ng t? công nghi?p. Có l? nó g?t d?u v?i ngu?i các b?n thân c?a Kanye Vir, Virgil Abloh, ngu?i dã s? d?ng m?t lo?t nh?ng tính nang gi?i c?u trúc cho b? suu t?p Off-White c?a mình. Cung gi?ng nhu 1 s? trong s? d?y, m?t tính nang s?c nhìn xuyên th?u hoàn ch?nh ? bên hông. Và Cho nên, c?p dôi này cung du?c d?t theo tên - Yeezy Boost 350 V2 Clear Stripe.

phuong pháp b? d?m Boost – d? c?p v? Adidas là nói v? nh?ng thao tác di h?t s?c kiên c? nhung cung d?y d?t phá, h? liên t?c c?i ti?n m?i th? h? s?n ph?m c?a mình. Và phiên b?n Yeezy trên dây ko ph?i ngo?i l? lúc h? v?a mang l?i m?t thi?t k? th?t d? bi?t, v?a không quên tích h?p nh?ng phuong pháp hi?n d?i và tân ti?n quen thu?c, di?n hình là b? d?m Boost. Ð? n?y cao, d? dàn h?i, vi?c cân x?ng l?c tuong tác dài lâu giúp các b?n nh?n th?y tho? thích, bu?c di nhanh hon, nh? nhõm hon ngay trong l?n d?u On-feet s?n ph?m này.
d?y là tính nang d?c nh?t trên phiên b?n adidas x Yeezy này. M?t b?n in zany ch?m vào phía trên v?i nh?ng s?c den và tr?ng va ch?m. Cái nhìn s?ch s? d?y du?c khen ng?i b?i m?t b? dây bu?c tông màu và m?t d? gi?a màu tr?ng bang giá n?m du?i chân. Cho dù các b?n có ph?i là fan hâm m? c?a Yeezy 350 m?i nh?t này hay ko, nh?ng th? này v?n du?c d?m b?o d? bán h?t!

Dù các b?n có là fan c?a Adidas không, có thích Adidas hay ko, hãy mau chóng s? h?u 1 dôi Adidas Yeezy Boost 350 V2 Static ho?c ít nh?t m?t l?n on feet nó d? c?m nh?n s? d?t phá mà “the swoosh” dã dem t?i cho dòng s?n ph?m s? m?t c?a mình. Hãy t?i mua giày th? thao dà n?ng Fandy d? du?c tu v?n t?n tâm nh?t nhé.
Posted 08 Jun 2019

Reply to Topic