‘Huong Th?i Gian’ - phiên b?n ballad d?m th?m c?a Nguy?n Phi Hùng

1038 views 1 replies
Reply to Topic
yeuamnhac118

Age: 2022
Total Posts: 0
Points: 10

Location:
,
N?i dình dám vào ph?n da nam 2.000 có lo?t con bão khi?n các khán gi? 8x nh? mãi nhu Tình tr?t, Mua tuy?t v?ng và chán n?n, V?ng ba, Dáng em... Ca si Nguy?n Phi Hùng gi? v?n là quý ông hon 40 tu?i. Sáng 17/7, cánh mày râu ca si di?n trai c?a làng nh?c Vi?t v?a ra m?t single mang tên ‘Huong th?i gian’ - b?n d?ng ballad ng?t ngào dành T?ng Ngay mình ái m?.
=> nghe nh?c tr?c tuy?n nghe nhac nhac.vn t?i nh?c mp3 online mi?n phí t?i nhac.vn
Xu?t thân t? m?t ngh? si múa ballet, chuy?n h?n qua âm thanh, Nguy?n Phi Hùng du?c các b?n nghe chào m?ng b?i ch?t gi?ng tr?m ?m áp, xúc c?m. G?n hai muoi nam v?n d?ng van ngh?, anh còn là trai can nhà lành tro tr?n trong showbiz Vi?t b?i d?i tu s?ch, không th? phi. ? d?i tru?ng phu ca si c?i B?c này còn h?i t? d? c?m tiêu chu?n c?a 1 soái ca cung nhu di?n trai, cao 1m78, hát hay, b?t d?p, bi?t n?u n?p nang lu?ng, bao g?m võ.
=> nghe t?i bài hát huong th?i gian nhac.vn mp3 ch?t lu?ng cao nguy?n phi hùng
Bu?c sang tu?i tu tu?n, Nguy?n Phi Hùng cài d?t m?t h? gia dình r?ng ? C? dua ra, 1 can ngôi nhà t?i qu?n Tân Bình (TP. HCM). Bên c?nh dó anh còn m? quán an u?ng, an u?ng h?i s?n, t?t c? riêng 1 kênh youtube chuyên v? ch? d?n ph?n dông món an d?c s?n h?p d?n c?a t?nh khác trong d?t nu?c hình ch? S and buôn bán BÐS. Anh còn chuyên nghi?p di t? thi?n và tham gia t?p yoga d? cân b?ng cu?c d?i. Ngày nay, dù còn chua du?c t?u du?c "m?t n?a c?a mình" d?u v?y cu?c s?ng c?a Nguy?n Phi Hùng không ph?i tro tr?n, t? nh?t b?i ? bên c?nh anh luôn g?m b? m? chi?u chu?ng, anh em quý m?n.
=> nghe t?i nh?ng ca khúc hay nh?t c?a l? quyên ? dây
Luôn du?c ki?m soát cao trong m?i vai trò, d?c bi?t là s? g?n gàng, nghiêm túc trong c?m s?n ph?m âm thanh, m?i nh?c ph?m b?i Nguy?n Phi Hùng phát hành da s? du?c m?i ngu?i yêu nh?c chào dón. Chua xong xuôi làm cho b?t d?u phiên b?n thân, nam ca si t?ng phân tách s?: “V?i tôi, m?c tiêu hu?ng t?i trong cu?c s?ng là không gi?i h?n b?n thân & luôn hu?ng t?i cái d?p, m?i trong ngh? thu?t. Chúng tôi ch? chi?nh gi?a ni?m, dù ch? m?t khán gi? yêu m?m và có lòng tin thì bên tôi s? dã có tác d?ng b?i h?t b?n linh c?a mình d? dáp l?i tình yêu chi?u chu?ng dó”
‘Huong th?i gian’ công b? l?n này, m?t l?n n?a, m?i ngu?i hâm m? d? dàng c?m nh?n th?y s? liên hi?p d?ng di?u gi?a giai di?u, gi?ng hát & ca t?. Phiên b?n ballad mang huong tình yêu, vì chung th?i gian, dông d?o yêu - h?n, nh? thuong dôi l?a. Ðây v?ng b?n dã là m?t bài hát thích thú s?p t?i c?a không ít ai dó dã, s? and ch?c là dã yêu m?m cánh mày râu ca si có gi?ng hát êm ?m truy?n c?m d? d?n tim ngu?i trong gia dình khác này.
Posted 17 Jul 2019

Reply to Topic