Có em ch?: Ca khúc nhi?u phiên b?n nh?t c?a Min

974 views 1 replies
Reply to Topic
yeuamnhac118

Age: 2022
Total Posts: 0
Points: 10

Location:
,
có em ngóng cung là ca khúc dánh d?u s? tru?ng thành trong âm thanh c?a Min sau khi tách bóc kh?i C.ty qu?n lý cu & dua tên tu?i cho g?n hon mang khán gi?.
=> nghe nh?c tr?c tuy?n nghe nhac nhac.vn t?i nh?c mp3 online mi?n phí t?i nhac.vn
Ca khúc t?t c? em ngóng do Kai Ðinh ch? t?o riêng cho Min, v?i du âm nh? nhàng, ng?t ngào k? v? tình yêu ng?t ngào c?a cô gái dành mang l?i chàng trai, luôn ch? dón n?a kia v? c?ng an b?a t?i & là ch? t?a h?u phuong b?n v?ng. Ca khúc du?c Min miêu t? c?ng rapper Mr.A – cái brand name quen thu?c dã t?ng các l?n có m?t trên th? tru?ng c?ng Min tru?c ?y.
=> nghe nh?c Nh?ng bài hát hay nh?t c?a Son Tùng nh?c son tùng hay nh?t mp3 t?i nhac.vn
Nói v? ca khúc g?m em ngóng, Kai Ðinh – tác gi? c?a bài xích hát, cho bi?t ca khúc này du?c Kai ch? tác bên trên m?t du?ng mang d?n Ðà L?t. Khi chú ý s? dông tia n?ng lung linh ph?n chieus bên trên c?a kính xe, Kai ch?t tu?ng tu?ng ra b?a an ?m cúng, gi?n d? c?a nh?ng ngu?i yêu nhau. Ðó là th? tình yêu b?o d?m, b?o v?, cham sóc mang l?i con ngu?i ta gi?a d?i s?ng này, xoa d?u mang d?n trái tim thành viên nam nhi c?n ph?i g?ng lên to gan l?n m?t. Phút giây d?y, trong d?u nh?c si Kai Ðinh vang lên ph?n nhi?u câu hát d?u tiên: ái tình là g?n nhu ánh sáng che lánh dèn rubi th?p lên m?t cánh c?a nh? tu?i. Tình ái là ph?n da d?u êm dã t?ng dêm thành viên gia dình c?ng an t?i and nghe mua roi...
=> nghe nh?c tr?c tuy?n Nh?ng bài hát hay nh?t c?a L? Quyên t?i nh?c l? quyên quang lê mp3 t?i nhac.vn
Sau khi ban hành phiên b?n audio, ca khúc dã nh?n s? m?ng dón béo c?a khán gi?. B?i v?y m?t th?i gian ng?n sau dó, ekip có em d?i dã lên c?m h?ng and tri?n khai làm MV mang l?i ca khúc. MV du?c quay trong 4 ngày t?i khách s?n sang tr?ng JW Marriott Phú Qu?c, vì chung d?o di?n Hoàng Thành Ð?ng lãnh d?o. Xúc c?m chung c? c?a MV là h? h?t giây kh?c yêu duong nh?ng nhít, xinh d?p c?a 1 c?p dôi new cu?i. MV lyrics dã chi?m d?n 1 tri?u views ch? v?i sau 2 ngày dang t?i. Lúc d?u tung ra MV dô?ng y?, phiên b?n teaser g?m em ngóng cung nh?n ra 50 ngàn lu?t bài vi?t và 2,7 tri?u lu?t views bên trên Facebook.
ngu?n g?c di?m c?a Min là m?t vu công mang l?i t? nhóm ST.319. Min chia s? h?i nh? tu?i còn s?ng ? nu?c không tính, trong m?t trong nh?ng bu?i bu?i t?i l?ng nghe ti?ng nh?c and b?t g?p hình bóng ph?n chi?u c?a b?n thân mình trên c?a s? nhìn ra ngoài kính, cô ban d?u l?c lu & nh?y theo di?u nh?c. Tình ái s? h?u h?u nhu Bu?c b?t cho s? h?u Min t? ?y. Sau dài chuy?n d?ng có nhóm nh?y, Min ban d?u th? s?c v?i du?ng ph? ca hát & tách d?n kh?i ST.319 d? tr? nên tân ti?n công danh s? nghi?p 1-1 riêng. Gi?ng hát ng?t ngào di kèm có h? h?t di?u nh?y bi?n hóa nang d?ng mê say, tuy nhiên ch?ng ?y v?n chua d? d? Min l?a tìm 1 v? th? trong làng nh?c.
Posted 23 Jul 2019

Reply to Topic