Ti?n thu?ng c?a trùm sòng b?c do thi?u d?o d?c

541 views 5 replies
Reply to Topic
wisepowder

Age: 2021
Total Posts: 0
Points: 10

Location:
,
M?t ?y ban gây qu? chính ph? c?a Nhà C?ng hòa l?n du?c giám sát b?i Lãnh d?o thi?u s? Ð?ng C?ng hòa Kevin McCarthy nh?n du?c t? Steve Wynn,
000, t? m?t ông d?i h?c Las Vegas dã t? ch?c ? 88 sau khi nhi?u ph? n?
bu?c t?i tình d?c sai l?m.To get more news about Kim long Sòng b?c chính th?c, you can visit kimlong22.com official website.
Vi?c quyên góp mà Wynn s?n xu?t vào cu?i tháng Ba, là m?t trong nh?ng phát bi?u l?n nh?t cho d?n nay trong vòng b?u c? này d? dón nh?n Nhà
2022, theo thông tin v? tài chính chi?n d?ch du?c công b? vào th? Nam.?y
ban s? chia ra các chuy?n v?n chuy?n gây qu? l?n gi?a các thành viên
c?a Toà Nhà C?ng hòa 59 và kho?ng 20 các chính tr? viên Ð?ng C?ng
hoà.Ho?t d?ng.ch?p nh?n t?ng s? ti?n có nghia là ngu?c l?i c?a
McCarthy,ngu?i mà ? 88 tham gia m?t h?i d?ng C?ng hòa dang ngày càng l?n
ngu?i nói h? s? quyên góp ti?n cho chi?n d?ch do Wynn cho d?n t? thi?n
sau khi nh?ng cáo bu?c sai l?m xu?t hi?n.Wynn dã ph? nh?n nh?ng cáo
bu?c.
S? dóng góp nh?n m?nh s? s?n sàng c?a d?ng C?ng hòa d? nhìn xa hon các n?n t?ng h?n lo?n và có kh? nang c?a các nhà tài tr? khi h? b?t d?u
m?t nhi?m v? d?t ti?n l?n là c? giành quy?n ki?m soát H? vi?n t?Ð?ng Dân
ch?.m?t phát bi?u ng?n vào Th? Sáu,McCarthy dã không dua ra quy?t d?nh
ch?p nh?n ti?n c?a Wynn sau khi dã t? ch?i nó tru?c dó.
*82;Steve Wynn là m?t trong nh?ng nhà d?u tu vi d?i trong l?ch s? c?a ch? nghia Tu b?n hi?n d?i.Tôi c?m on ông ?y vì s? ?ng h? c?a ông ?y, và
tôi mong du?c h?p tác v?i ông ?y d? giành l?i uu th? H? vi?n".nói.có
quy?n và quy?n nhu b?t c? công dân tu nhân nào khác ? M?, d? 892; Donald
Campbell, lu?t su c?a Wynn, khi du?c h?i v? vi?c quyên góp.
Nh?ng cáo bu?c sai l?m d?i v?i Wynn dã di vào m?t di?m cao trong v?n d?ng'35; MeToo.Nh?t báo Ph? Wall báo cáo r?ng có nhi?u ph? n? nói t? phú
dã qu?y r?i ho?c t?n công h? và m?t v? án d?n d?n m?t tri?u dô th?
Vào th?i di?m dó, Ð?ng C?ng hòa dã bu?c ph?i ch? trích Ð?ng Dân ch? v? nh?ng kho?n quyên góp tru?c dó h? dã ch?p nh?n t? trùm phim Harvey
Weinstein, ngu?i sau dó b? k?t án 23 nam tù vì hi?p dâm và hành hung
tình d?c.
Posted 22 Apr 2021

Reply to Topic