CÁC SÀN GIAO D?CH H? TR? M?C ÐÒN B?Y CAO NH?T TRÊN TH? TRU?NG

230 views 0 replies
Reply to Topic
wisepowder

Age: 2021
Total Posts: 0
Points: 10

Location:
,
Hi?n nay, Forex là m?t trong nh?ng kênh d?u tu sinh l?i ti?m nang khi ngày càng du?c nhi?u nhà d?u tu t? các th? tru?ng khác tham gia và tìm
hi?u. R?t nhi?u các nhà d?u tu chuyên nghi?p, mu?n ki?m l?i nhu?n cao t?
th? tru?ng trong th?i gian ng?n dã tìm d?n các sàn forex có dòn b?y cao
d? t?i uu các giao d?ch c?a mình. Bài vi?t hôm nay s? cung c?p cho b?n
danh sách nh?ng Broker có m?c dòn b?y cao nh?t hi?n nay. Cùng tham kh?o
nhé!To get more news about dòn b?y forex, you can visit wikifx.com official website.
1. Ðòn b?y là gì?
Ðòn b?y du?c hi?u don gi?n là m?t công c? giúp các b?n giao d?ch kh?i lu?ng l?n v?i s? v?n nh?. Ví d?: các b?n có 1,000$ trong tài kho?n,
v?i s? ti?n này, các b?n ch? có th? mua du?c 0.01 lots USD/JPY. N?u s?
d?ng dòn b?y 1:1000, các b?n có th? mua du?c d?n 10 lots USD/JPY cung
ch? v?i 1,000$ dó. N?u giao d?ch th?ng, l?i nhu?n s? tang lên nhi?u l?n
so v?i lúc không s? d?ng dòn b?y, nhung n?u th?t b?i thì thua l? cung s?
nhi?u lên tuong ?ng. Ðây chính là tính 2 m?t c?a công c? này.
Thông thu?ng, các Broker s? cung c?p m?t t? l? dòn b?y t?i da, dao d?ng t? 1:30 d?n 1: vài nghìn. Nh?ng broker nào du?c quy d?nh b?i FCA
(Co quan Ki?m soát Tài chính Vuong Qu?c Anh) thì s? ch? du?c cung c?p
dòn b?y t?i da là 1:30.
M?t broker du?c quy d?nh b?i nhi?u co quan qu?n lý khác nhau s? cung c?p
nhi?u t? l? dòn b?y t?i da khác nhau. Trader dang ký tài kho?n t?i khu
v?c c?a co quan nào s? du?c giao d?ch v?i t? l? dòn b?y t?i da theo quy
d?nh c?a co quan dó.
Trong Forex, thông thu?ng, t? l? dòn b?y áp d?ng trên các c?p ti?n t?, kim lo?i và ch? s? là cao nh?t. Các lo?i tài s?n còn l?i s? du?c
giao d?ch v?i dòn b?y th?p hon. Chính vì th?, khi nh?c d?n t? l? dòn b?y
t?i da c?a m?t broker b?t k? thì chúng ta ph?i hi?u là t? l? dó áp d?ng
cho các c?p forex, các s?n ph?m khác có th? th?p hon.
2. Danh sách các sàn giao d?ch uy tín h? tr? m?c dòn b?y cao
2.1 Exness – Không gi?i h?n
T? l? này du?c áp d?ng trên t?t c? các lo?i tài kho?n MT4 khi và ch? khi trader dã hoàn thành ít nh?t 10 l?nh (các l?nh này dã du?c dóng
l?i, không tính l?nh ch?), giao d?ch du?c ít nh?t 5 lots và s? du tài
kho?n du?i 1,000$. N?u không dáp ?ng du?c nh?ng yêu c?u này, trader ch?
du?c giao d?ch v?i t? l? dòn b?y t?i da là 1:2000.
Ðòn b?y t?i da 1:2000 ch? áp d?ng trên tài kho?n Pro Cent và Pro
Standard (không tính tài kho?n giao d?ch trên n?n t?ng cTrader) và du?c
s? d?ng khi s? du t?c th?i c?a tài kho?n (equity) du?i 5,000$. Các lo?i
tài kho?n khác du?c s? d?ng dòn b?y t?i da 1:500 ho?c 1:300.
• Ký qu? t?i thi?u 10$
• Chi phí giao d?ch trên c?p EUR/USD: tài kho?n Standard: t? 1.3 pips, commission 0$; tài kho?n ECN: t? 0.2 pips, commission 20$/ 1 tri?u
dô giao d?ch. Ngoài ra, còn m?t s? sàn forex khác có t? l? dòn b?y t?i
da 1:50 nhu FxPro, OctaFX, FxPrimus, FP Markets… Hy v?ng các trader
Vi?t có th? l?a ch?n du?c sàn forex có dòn b?y phù h?p nh?t v?i phong
cách giao d?ch c?a mình. L?a ch?n m?c dòn b?y phù h?p s? là m?t chi?n
lu?c lâu dài hoàn h?o nh?t.
Posted 22 Apr 2021

Reply to Topic