NH?NG ÐI?M SAN MÂY KHÔNG TH? B? QUA

390 views 3 replies
Reply to Topic
baviannamgarden

Age: 2021
Total Posts: 0
Points: 10

Location:
,
1.      Phan Xi Pang (Lào Cai)
Ðây là m?t cái tên quen thu?c và là di?m d?nmo u?c c?a nhi?u ngu?i mê du l?ch. Ð?nh núi n?m ? d? cao 3.143 m là di?m ng?m mây hoàn h?o. B?n s? th?y choáng ng?p tru?c c?nh gió t?t sóng mây vào núi, gi?a kho?ng không mênh mang và b?u tr?i xanh bi?c. Tuy nhiên, th?i ti?t trên Phan Xi Pang  bi?n d?i r?t b?t thu?ng, có th? ? du?i chân núi mua, lên d?nh núi l?i n?ng, tr?i dang quang dãng d?t ng?t d?y mây mù. Th?i di?m lý tu?ng nh?t d? leo
núi là kho?ng t? tháng 9 nam tru?c t?i tháng 3 nam sau. Vào mùa xuân, n?u may m?n b?n s? du?c ng?m nhìn c? r?ng d? quyên n? r?.
Follows List.ly BvAG t?i dây
2.      Núi Mu?i (B?ch M?c Luong T?)
Núi Mu?i thu?c dãy B?ch M?c Luong T? v?i d?nhcao trên 3000 m và là ranh gi?i gi?a Lai Châu và Lào Cai. Ðu?ng lên d?nh núi chua du?c khai phá nhi?u. Th?i di?m thích h?p nh?t d? khám phá  noi này là vào mùa dông, khi mà không có nh?ng con mua r?ng d? d?i và dón d?i trên d?nh cao. Ðây là ph?n thu?ng cho nh?ng ngu?i vu?t lên chính b?n thân mình dó là bi?n, là sóng mây tr?p trùng cùng nh?ng tia n?ng ?m áp, d?u ng?t.
Follows Bands Bavi Annam Garden t?i dây
3.      Tà Chi Nhù (Yên Bái)
Ðu?c m?nh danh là “d?i duong trên tr?i”,Tà Chi Nhù d?nh (2.979 m) thu?c huy?n Tr?m T?u (Yên Bái) có khí h?u r?t kh?c nghi?t, nhung l?i là noi lí tu?ng d? “san mây” v?i nh?ng ngu?i dam mê du l?ch. B?n s? du?c cchiêm ngu?ng ánh m?t tr?i h?t lên mây r?c r?, bóng nh?ng chú ng?a trên su?n núi c?nh bi?n mây mênh mông, trong không gian khoáng d?t và say d?m lòng ngu?i. Ð? leo du?c lên d?nh Tà Chì Nhù, b?n ph?i chu?n b? ki lu?ng v? th? l?c cung nhu nh?ng ki?n th?c leo núi. Th?i di?m leo thích h?p là vào mùa dông, khi th?i ti?t khô hanh, ít mua hon.
4.      Y Tý (Lào Cai)
Xã Y Tý n?m ? phía Tây c?a huy?n Bát Xát,cách huy?n l? kho?ng 68 km v? phía Tây B?c. Ðây là di?m “san mây” n?i ti?ng v?i dân phu?t. C?nh tu?ng m?t bên du?ng là bi?n mây mênh mông tr?ng mu?t, váy áo r?c r? c?a d?ng bào dân t?c n?i b?t trong n?ng chi?u d? d? làm say lòng b?t c? ai. N?u mu?n san mây, b?n nên t?i dây t? tháng 8 nam tru?c t?i tháng 3 nam sau, kho?ng th?i gian d? g?p bi?n mây nh?t.
Follows Pinterest BvAG t?i dây
5.     Tam Ð?o (Vinh Phúc)
Dãy Tam Ð?o dài g?n 80 km, n?m trên d?abàn 3 t?nh Vinh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Trong dó ba d?nh thu?ng th?y và t?o nên cái tên Tam Ð?o là Thiên Th?, Th?ch Bàn và Phù Nghia. T? trên d?nh núi, b?n có th? th?y c?nh mây che khu?t thành ph? du?i ánh bình minh. Noi này thích h?p v?i nh?ng ngu?i không có di?u ki?n và th?i gian vì khá g?n Hà N?i và du?ng leo không dài. Khi san mây, b?n có th? k?t h?p du l?ch Tam Ð?o v?i các di?m tham quan n?i ti?ng nhu: Tây Thiên, nhà th? Ðá…
Posted 15 Aug 2021

jaaisa says

A debt of gratitude is in
order for setting aside an ideal opportunity to examine that, I feel
unequivocally about this thus truly like becoming acquainted with additional
on this sort of field. Do you psyche overhauling your blog entry with extra
understanding? It ought to be truly helpful for every one of us. 
THC VAPE JUICE SAUDI ARABIA

 
Posted 20 Aug 2021

jaaisa says
valuable data on themes that
bounty are intrigued on for this great post.Admiring the time and exertion
you put into your b!.. 
Lisboa
 
Posted 22 Aug 2021

jaaisa says
Extraordinary article Lot's
of data to Read...Great Man Keep Posting and upgrade to People..Thanks 
OXYCODONE FOR SALE
 
Posted 22 Sep 2021

Reply to Topic