Fpt Software Tuy?n D?ng Fresher Business Analyst Ti?ng Nh?t

109 views 0 replies
Reply to Topic
phamtien12

Age: 2021
Total Posts: 0
Points: 10

Location:
,
Fpt Software Tuy?n D?ng Fresher Business Analyst Ti?ng Nh?t 
MÔ T? CÔNG VI?C
 • Làm vi?c tr?c ti?p v?i khách hàng ngu?i Nh?t.
 • [/*]
 • 100% member trong don v? có ti?ng Nh?t. D? án s? d?ng 100% tài li?u, template và report b?ng ti?ng Nh?t và Ti?ng Anh.
 • [/*]
 • D? án t? PM , BRSE, BA, DEV, Test và không s? d?ng b? ph?n h? tr? ti?ng Nh?t. Môi tru?ng giúp các b?n level up c? Ti?ng Anh và Ti?ng Nh?t t?t nh?t bên c?nh vi?c phát
  tri?n k? nang làm d? án phát tri?n ph?n m?m v?i Nh?t B?n.
 • [/*]
 • Ðu?c dào t?o mi?n phí và h? tr? th?i gian dào t?o v? tài li?u, quy trình, management, quality control b?ng ti?ng Nh?t t? các BA/BrSE kinh nghi?m.
 • [/*]
 • Tr?i nghi?m nhi?u domain d? án khác nhau.
 • [/*]
YÊU C?U 
 • T?t nghi?p khoa CNTT, ho?c các ngành có liên quan t?i l?p trình, ho?c t?ng tham gia các khóa dào t?o l?p trình ? các trung tâm tuong t? nhu Aptech, NTT-IT.
 • [/*]
 • Ho?c t?t nghi?p các tru?ng ngo?i ng? chuyên ngành JP, dam mê và mong mu?n tr? thành BA c?a d? án ph?n m?m.
 • [/*]
 • Có kinh nghi?m ho?c t?ng làm vi?c ? v? trí tuong tuong BA. Ho?c có kinh nghi?m làm trong d? án ph?n m?m v?i b?t k? vai trò gì (ví d? comter, tester), và dã h?c qua khóa
  dào t?o BA c?a Fsoft.
 • [/*]
 • Có th? communicate b?ng JP ? level N2 tr? lên. (need)
 • [/*]
 • Có kh? nang s? dung EN trong công vi?c Toiec 700 tr? lên. (option)
 • [/*]
QUY?N L?I
 • Có th? nh?n offer v?i m?c luong kh?i di?m upto 500~1000 usd/tháng.
 • [/*]
 • Ðu?c t?o di?u ki?n làm vi?c lâu dài ? Nh?t n?u có nguy?n v?ng.
 • [/*]
 • All members du?c dào t?o và h? tr? thi ch?ng ch? JLPT và các ch?ng ch? công ngh?
  mi?n phí.
 • [/*]
 • Ðu?c hu?ng các ch? d? dãi ng? c?a FPT Software khi tr? thành nhân viên chính th?c:
  Xét tang luong 01 l?n/nam theo nang l?c và signing bonus hi?u qu? công vi?c trong
  tháng.
 • [/*]
 • Có xe dua dón, h? tr? an trua.
 • [/*]
 • Ðu?c dóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy d?nh c?a nhà nu?c.
 • [/*]
 • B?o hi?m FPT Care và ch? d? ngh? mát d?c bi?t dành riêng cho nhân viên công ty.
 • [/*]
 • S? d?ng các d?ch v? c?a công ty nhu sân Bóng dá, bóng chuy?n, sân tennis, phòng
  gym,.
 • [/*]
Xem thêm t?i: https://fsoft-academy.edu.vn/tuyen-dung/ 


Posted 23 Feb 2022

Reply to Topic